Vyznání víry BSKK

Verze pro tisk

1. Boží slovo:

Věříme, že celá Bible a každé slovo Bible je Božím inspirovaným slovem a v původních spisech je bez jakýchkoliv chyb (Mt 5:17-19) a slouží k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2. Tim 3:16-17).

2. Bůh:

Věříme v jednoho Boha, který existuje v trojjedinosti osob: Otce, Syna a Ducha svatého (J 15:26), kteří jsou věční a rovnocenní v důstojnosti a moci (Mt 3:16-17) a zaslouží si naše celé uctívání.

3. Boží Syn:

Věříme v Pána Ježíše Krista, plně Boha a plně člověka (Kol 2:9), narozeného z panny, bezhříšného a dokonalého, jediného Spasitele. Věříme, že na svém těle vynesl hříchy světa na kříž (1 J 2:2), vstal z mrtvých, vystoupil do nebe a nyní je na pravici Boží jako náš jediný prostředník (Žd 9:15).

4. Duch svatý:

Věříme v Boha Ducha svatého, který přebývá ve všech věřících (Ř 8:9) a který je usvědčuje, osvěcuje, posvěcuje, zmocňuje, vyzbrojuje svými dary a vede v životě a ve službě. Věříme, že vedení Ducha svatého bude stále důsledné, jednotné a neměnné společně v souladu s jasným a čistým učením Písma (Ef 5:18-20, Kol 3:16-17).

5. Člověk:

Věříme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu, ale skrze Adamův hřích se odcizil od Boha, získal hříšnou přirozenost a je odsouzen k smrti (Ř 3:23). V důsledku toho je člověk zatracen, neschopen se sám zachránit před Božím hněvem a potřebuje spasení. Věříme, že spása člověka se uskutečňuje pouze z milosti a to jen skrze víru v dokonalé dílo Ježíše Krista na kříži (Ef 2:8-9).

6. Církev:

Věříme, že pravá církev, jež je tělo Kristovo (Ef 1:22-23), je utvářena Duchem svatým ve všech, kdo spoléhají na Krista jako svého Pána a Spasitele (Ef 2:21-22, 1 K 12:13).

7. Budoucnost:

Věříme, že Pán Ježíš Kristus se znovu vrátí, aby soudil živé i mrtvé a aby stvořil novou zemi a nové nebe, kde ustanoví své věčné Království spravedlnosti a pokoje (Zj 21:1, 2 Pe 3:10-13). Věříme v tělesné vzkříšení z mrtvých – spasených k věčnému životu spolu s Kristem a zatracených k věčnému odsouzení v pekle (Mk 9:47).